Privacy Statement LNGVTY

LNGVTY B.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit Privacy Statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

In dit Privacy Statement beschrijft LNGVTY B.V. (hierna ‘LNGVTY’ of ‘wij’) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegevens is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of LNGVTY beschikt over (wettige) middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, of wanneer je gebruik maakt van onze diensten via jouw werkgever. Hierbij verstrekken wij mogelijk gegevens aan serviceverleners en andere externe partijen die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening (zie kopje 7, delen met derden). A) Gegevens die nodig zijn om jou deel te laten nemen aan het LNGVTY Health Monitoring programma of een van onze losse producten of andere diensten te verstrekken LNGVTY biedt verschillende producten en diensten aan. Zo kan je deelnemen aan ons Health Monitoring programma [hyperlink naar informatiedocument of pagina van de website waar hierover wordt geschreven] of kan je via onze externe partners verschillende losse producten of diensten afnemen zoals een Dexa Scan [hyperlink naar webpagina en informatiebrief]. Als jij of jouw werkgever met LNGVTY een overeenkomst aangaat, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou om onze diensten te kunnen leveren:
 • ● Je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, personeelskenmerk bij de werkgever (indien van toepassing), e-mailadres en telefoonnummer, geslacht.

B) Gegevens die worden gegenereerd door jouw gebruik van onze diensten of de afname van onze producten

Als je gebruik maakt van diensten van LNGVTY, een van onze producten afneemt of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende (persoons)gegevens:
 • Gegevens die je gebruikt voor toegang tot de LNGVTY Portal, zoals je gebruikersnaam, pincode en wachtwoord;
 • Jouw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • Indien van toepassing, gegevens die wij verwerken om jou een persoonlijk Health Monitoring- advies te kunnen geven, zoals jouw voorkeuren aan welke onderdelen van het programma je wilt deelnemen en of, en zo ja in welke mate, je wilt dat wij de uitslagen van externe tests en checks met je bespreken;
 • Indien van toepassing, gegevens die wij verwerken om voor jou een afspraak in te plannen bij een externe partij uit ons netwerk, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Indien je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven, gegevens die wij verkrijgen van externe partijen waar je een check of test hebt laten uitvoeren in het kader van het Health Monitoring programma of na afname van onze losse producten of diensten, zoals de uitslagen van de check of test of andere informatie die je met ons wil laten delen om met je te bespreken;
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9 van dit Privacy Statement);
 • Gegevens die betrekking hebben op jouw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
 • Klanttevredenheidsgegevens;
 • Gegevens over jouw gebruik van onze klantenservice.


4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
 • 1. Toestemming;
 • 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • 3. Wettelijke verplichting;
 • 4. Vervulling van een taak van algemeen belang;
 • 5. Gerechtvaardigd belang van LNGVTY of een derde.
Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, het schrijven van blogs en andere uitingen gebaseerd op de geaggregeerde data die volgt uit een analyse, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. LNGVTY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit Privacy Statement.

A) Doeleinden voor deelname aan het Health Monitoring programma en het leveren van een van

de losse LNGVTY diensten of producten
 • De aanvraag, afhandeling en eventuele opvolging van het Health Monitoring programma of de losse LNGVTY diensten of producten waaronder het voor jou maken van een afspraak bij een van de externe partijen die een test of check uitvoeren [grondslag 2];
 • Het verzorgen van de administratie van LNGVTY voor financiële en fiscale verplichtingen [grondslag 2 of 3];
 • Het aan jou en/of je werkgever in rekening brengen van kosten van het gebruik van de LNGVTY dienstverlening of de afname van losse producten [grondslag 2];
 • Het communiceren met en informeren van jou en/of je werkgever en het verlenen van service (bijvoorbeeld via de servicedesk) [grondslag 2 of 5];
 • Het verwerken van, en door middel van managementinformatie rapporteren over, diensten die zijn afgenomen bij LNGVTY door jou en/of je werkgever. De informatie die wordt verstrekt aan jouw werkgever en de verwerking van persoonsgegevens tot managementinformatie is niet direct herleidbaar tot jou [grondslag 2 of 5];
 • Het verlenen van service aan jou en/of je werkgever, bijvoorbeeld in geval van verlies en diefstal van een los afgenomen product [grondslag 2].

B) Algemene doeleinden

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen LNGVTY en haar partners [grondslag: 2];
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en de logistieke afhandeling [grondslag: 2];
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2];
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende externe partijen om pro-actief contact te kunnen opnemen in het kader van problemen of klachten [grondslag: 2 of 5];
 • Het uitvoeren van marktonderzoek, waaronder het meten van klanttevredenheid, om onze bedrijfsvoering, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5];
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5];
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3 of 5];


6. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat LNGVTY hun persoonsgegevens verwerkt. Ons Health Monitoring programma en de losse producten en diensten zijn niet beschikbaar voor personen die jonger zijn dan 18 jaar.

7. Delen met derden

LNGVTY deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit Privacy Statement:
 • Jouw gegevens zoals naam en personeelsnummer worden indien noodzakelijk door LNGVTY gedeeld met je werkgever, zodat je werkgever deze gegevens kan gebruiken om de rekening voor de aan jou geleverde dienst of product te voldoen [grondslag: 2].
 • Indien noodzakelijk voor de dienstverlening delen wij gegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer met externe partijen uit het netwerk van LNGVTY. Wij hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met deze partijen [grondslag: 1];
 • Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • LNGVTY kan jouw gegevens ook delen met anderen voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan jou [grondslag: 5];
 • Met partijen die LNGVTY assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].
LNGVTY gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' bijvoorbeeld hosting- dienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Indien deze derden conform toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving worden aangemerkt als verwerker, zal LNGVTY schriftelijke afspraken maken met deze derden. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van LNGVTY. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal LNGVTY ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien je nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kan je contact opnemen met de Programma Coördinator van LNGVTY (zie artikel 11).

8. Bewaren van jouw gegevens

We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in dit Privacy Statement beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren: ● De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij of jouw werkgever een account bij ons hebt of jij of jouw werkgever gebruik blijft maken van onze diensten); ● Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of ● Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties). Als wij denken dat het goed kan zijn jouw gegevens langer te bewaren dan strikt noodzakelijk, ook als dit in het kader van onze dienstverlening is, zullen wij hier altijd voorafgaand jouw toestemming voor vragen.

9. In kaart brengen websitebezoek

Wanneer je onze website(s), diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je geen cookies wenst, kun je dit aangeven. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons Cookie Statement [hyperlink]. Op onze website(s) tref je mogelijk links aan naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze websites. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring / het Privacy Statement van de website die je bezoekt. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Transip. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om deze weer in te trekken. Indien jij de door ons verwerkte persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of tegen direct marketing, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt) kun je contact met onze klantenservice opnemen via de contactgegevens zoals vermeld onder artikel 12. Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. We zullen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar maar in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen op jouw verzoek reageren. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om jou te kunnen identificeren en in zo’n geval verzoeken wij je om op deze kopie de pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens

LNGVTY past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. LNGVTY heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zoals het toepassen van versleutelingstechnieken. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact

LNGVTY is statutair gevestigd te Hilversum en houdt hier ook kantoor. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit Privacy Statement kun je contact opnemen met: LNGVTY B.V. T.a.v: Verwerking persoonsgegevens Herenstraat 12 Per telefoon: +31 636000001 Per e-mail: thomas@lngvty.health

13. Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit Privacy Statement is voor het laatst herzien op 01 augustus 2023.