Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van LNGVTY en
op alle met LNGVTY aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven,
Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen
van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet
van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door LNGVTY is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de website dan wel elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die met LNGVTY in een contractuele relatie van welke aard dan
ook staat of komt te staan.
1.6 LNGVTY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of
aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de website van LNGVTY en/of het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten
zoals die staan vermeld op de website.
1.8 LNGVTY is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een
overeenkomst met Koper. Meer specifiek betreft dit het gebruikmaken van diensten van
derden zoals het verrichten van externe (medische) onderzoeken zoals het afnemen van een
DEXA-scan inclusief de analyse hiervan en het leveren en analyseren van (medische)
producten zoals bloedtests.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. LNGVTY is op geen enkele wijze hieraan
gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de
uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en
leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit
artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn
gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van
de website en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan LNGVTY via elektronische weg
is verzonden en door LNGVTY is ontvangen.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is
verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.5 Koper en LNGVTY komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone
handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding
daarvan. De elektronische bestanden van LNGVTY zullen voor zover de wet dat toelaat,
gelden als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en
opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de
producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. LNGVTY garandeert
echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in
overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die
aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld op de website met betrekking tot die speciale
aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die LNGVTY in haar bevestiging conform artikel 2.4
van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke manipulatie of fouten in de
prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de
overeenkomst door LNGVTY worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de
website vermeld.


4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald:
- iDEAL
- Creditcard (Visa en Mastercard)
- Paypal
LNGVTY kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
4.2 In het geval door LNGVTY een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel
verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen
voorwaarden.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de
voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. LNGVTY is geen partij in
de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard
dan ook, die LNGVTY, als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.6 In geval van niet-tijdige betaling is LNGVTY bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop
de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder
begrepen.


5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen van producten worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel
streeft LNGVTY ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op
bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt
nimmer als fatale termijn. LNGVTY kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op
de website of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke
informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal
worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de
Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico
waar het deze producten betreft, over op de Koper.


6. Retourneren en Recht van ontbinding

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te
(doen) inspecteren. De Koper kan het (ongeopende en onbeschadigde) artikel indien hiertoe
geschikt (zie artikel 6.3 – 6.5) retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten
met consument-Kopers, die via de website tot stand zijn gekomen of op een andere wijze
waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de
consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een Recht van
Ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in
kwestie. Als de consument-Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit
binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een email naar
support@lngvty.health of op andere ondubbelzinnige wijze aan LNGVTY onder vermelding
van “retournering”. Binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de melding van
herroeping, zendt de consument-Koper het product terug aan LNGVTY. De producten kunnen
worden geretourneerd naar het volgende adres: Herenstraat 12, 1211 CB Hilversum. De
verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de Koper.
6.2 Indien de consument-Koper van het Recht van Ontbinding zoals vermeld in het vorige lid
gebruik heeft gemaakt, dan draagt LNGVTY zorg voor terugbetaling binnen veertien (14)
kalenderdagen volgend op de dag waarop de consument-Koper de herroeping meldt.
LNGVTY mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder
valt.
6.3 Producten die naar hun aard niet geschikt zijn voor retournering, zoals door de Koper
gebruikte bloedtests of andere producten die zijn gebruikt en niet kunnen worden hergebruikt,
vallen niet onder het retourrecht en kunnen derhalve niet worden geretourneerd.


7. Annuleren of verzetten van afspraken in het kader van het Health

Monitoring Programma en voor externe onderzoeken en/of programma’s
7.1 Als de Koper na aanvang van het Health Monitoring Programma (met meerdere
onderdelen) de deelname tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op terugbetaling of
instroom in een ander programma, of vervanging door een andere deelnemer.
7.2 Voor diensten die door Koper online worden afgenomen en waarvoor LNGVTY kosten
moet maken om deze te verrichten, zoals deelname aan een door derde partijen uit te voeren
extern onderzoek en/of programma, geldt dat als de Koper genoodzaakt is om reeds
ingekochte en ingeplande externe onderzoeken of andere programma’s te annuleren/verzetten,
LNGVTY hiervoor tot 20 werkdagen voor de geplande datum enkel de administratiekosten
van €200,- per geannuleerd onderzoek en/of programma in rekening brengt. Daarna zijn hier
de volgende kosten aan verbonden: voor annuleringen/verzettingen vanaf 20 werkdagen
voorafgaand aan de geplande datum wordt 25% van de kosten in rekening gebracht, vanaf 15
werkdagen voorafgaand aan de geplande datum 50%, vanaf 10 werkdagen 75%, vanaf 5
werkdagen 100%.
7.3 LNGVTY brengt altijd de volledige kosten van externe onderzoeken en/of programma’s
in rekening als de derde partij die deze onderzoeken en/of programma’s uitvoert vooraf wordt
betaald en deze kosten door LNGVTY niet kunnen worden teruggevorderd. LNGVTY zal de
Koper op de website nadrukkelijk informeren voordat dit type dienstverlening wordt
afgenomen.
7.4 Het verzetten/wisselen/annuleren van overige individuele afspraken in het kader van het
Health Monitoring Programma door LNGVTY, zoals afspraken met de begeleidend arts, is
per Koper eenmalig kosteloos. Als afspraken vaker dan één keer door LNGVTY moeten
worden aangepast brengt LNGVTY per verzoek €50,- (exclusief BTW) administratiekosten in
rekening.


8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over,
nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met LNGVTY is
verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en
kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte
of te verrichten werkzaamheden.
8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


9. Aansprakelijkheid

9.1 LNGVTY is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper
of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van LNGVTY. LNGVTY
is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of
omzetderving, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
9.2 Indien LNGVTY, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal
de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door
de verzekering van LNGVTY hieromtrent wordt vergoed, tenzij een dwingendrechtelijke
bepaling zich daartegen verzet.
9.3 Ondanks de constante zorg en aandacht die LNGVTY aan de samenstelling van de
website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd
onvolledig en/of onjuist is.
9.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. LNGVTY
behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder
kennisgeving door te voeren.
9.5 De Koper is gehouden LNGVTY te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake
van de uitvoering van de overeenkomst tegen LNGVTY mochten doen gelden, voor zover de
wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de
Koper dienen te komen.
9.6 Het is mogelijk dat LNGVTY op haar website links opneemt naar andere internetsites die
mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter
informatief. LNGVTY is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar
wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
9.7 Voor alle producten die een consument bij LNGVTY koopt of diensten die zij afneemt,
geldt dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van
mag verwachten.
9.8 Als sport, en daarmee te vergelijken lichamelijk inspannende activiteiten deel uitmaken
van de aanbieding aan de Koper, moet de Koper zelf beoordelen of zij fysiek en wat conditie
betreft in staat is verantwoord deel te nemen aan de activiteiten. Voor deelname aan dergelijke
intensieve activiteiten laat LNGVTY de deelnemer een gezondheidsverklaring ondertekenen.
LNGVTY sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke
activiteiten, zowel jegens de Koper als jegens andere deelnemers, nadrukkelijk uit.
9.9 Als de Koper deelneemt aan het Health Monitoring Programma, is LNGVTY niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
Onjuiste en/of onvolledig en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Koper. De Koper staat
in voor de juistheid en volledigheid van de voor het programma essentiële informatie.
Opvolging van adviezen of kennisoverdracht uit de onderzoeksresultaten.


10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is LNGVTY niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper
na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen,
brand, bedrijfsstoringen, pandemieën of andere natuurrampen of verschijnselen,
energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde
derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt
onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of
gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de
website.


11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten
en/of met betrekking tot de website berusten bij LNGVTY, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-,
tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder
tevens begrepen sui generis rechten op databanken , of andere voortbrengselen, alsmede
-alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen
begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals
bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van LNGVTY, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


12. Persoonsgegevens

12.1 LNGVTY zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met
haar interne privacy beleid. De website bevat een Privacy Statement [insert hyperlink] waar
de Koper meer kan lezen over hoe LNGVTY omgaat met de verwerking van
persoonsgegevens.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van LNGVTY
of overeenkomsten gesloten met LNGVTY worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


14. Diversen

14.1 LNGVTY B.V. is gevestigd te Herenstraat 12, 1211CB Hilversum en geregistreerd onder
Kamer van Koophandelnummer 80759602. Het BTW-identificatienummer is
NL861789957B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze
voorwaarden te zenden aan LNGVTY B.V., Herenstraat 12 te Hilversum of naar het
e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.
14.2 LNGVTY doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te
communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd
voorkomen.
14.3 De website en alle gerelateerde onderdelen daarvan zijn eigendom van LNGVTY B.V.
Het is niet toegestaan om informatie van de site te kopiëren en te gebruiken voor zowel
persoonlijke en/of commerciële doeleinden.
14.4 Een BTW-factuur is alleen beschikbaar indien bij betaling de bedrijfsgegevens zijn
vermeld.
14.5 De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting dat hier
toegankelijk is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.